PolosatiyKot ® 04-Dec-2016 09:00

Основи охорони праці на морському транспорті


Год выпуска: 2003
Язык: украинский
Автор: Б. М. Iванов, М. О. Колегаев
Жанр: Учебное пособие
Издательство: КОМПАС
ISBN: 966-8403-13-4
Формат: PDF
Качество: Распознанный текст с ошибками (OCR)
Описание: Пiдручник пiдrотовлений вiдповiдно Проrрамi курсу "Основи охорони працi", що затверджена Мiнiстерством освiти i науки України 31 липня 1997 р., а також робочiй проrрамi "Основи охорони працi на морському транспортi", затвердженої науково-методичною комiсiею базового напрямку 6.1003 "Судо­ водiння та енерrетика суден" МОНУ, що враховуе вимоrи Мiжнародної мор­ської opraнiзaцiї (IMO), а також вiдповiдних Мiжнародних Конвенцiй i Кодек­сiв до рiвня пiдrотовки морських фахiвцiв. У пiдручнику враховано новi умови щодо функцiй, що стосуються аварiйних ситуацiй, охорони працi морякiв, виживання на море, затвердженi новим Мiжнародним Кодексом по стандартах пiдrотовки, дипломуванню i несению вахти (ПДНВ'95). У пiдручнику викла­денi правовi й орrанiзацiйнi питания охорони працi, вiдбита нормативна i нор­мативно-технiчна документацiя щодо мiжнародного спiвробiтництва у галузi охорони працi на морському транспортi. Придiлено увагу профiлактицi вироб­ничого травматизму на флотi i виробничiй caнiтapiй. Описано забезпечення безпеки виробничих процесiв на морському транс­портi, у тому числi, у службах експлуатацiї i побуту i при використаннi судно­вих технiчних засобiв. Докладно розглянутi питания електробезпеки i пожежної безпеки. Пiдручник призначений для студентiв вищих навчальних закладiв та може бути використаний слухачами курсiв пiдвищення квалiфiкацiї плавскладу суден. Деякi роздiли можуть зацiкавити iнженерний персонал морських транс­портних судiв i берегових пiдприемств.

Скриншоты


Rating: 4.3 / 5 (Votes: 6)
Reply
  • Reply

The time now is: Today 06:12

All times are GMT + 3 Hours